Oczyszczalnie

BioCargo a środowisko naturalne

Podstawowym przeznaczeniem urządzenia BioCargo jest utrzymanie odpowiedniej jakości ścieków oczyszczanych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz analiza stanu fizjologicznego osadu czynnego i ocena toksyczności ścieków, a także wstępna diagnostyka podczas uruchomienia, serwisu i napraw w tych obiektach. Regularne badania wpływu ścieków na stan osadu czynnego umożliwiają optymalizację pracy oczyszczalni oraz stałą kontrolę bezpieczeństwa osadu czynnego i ochronę przed potencjalnym, negatywnym oddziaływaniem ścieków na środowisko gruntowo-wodne.

BioCargo a optymalizacja pracy oczyszczalni

Zmiany klimatyczne i środowiskowe, z którymi mamy ostatnio do czynienia, zmuszają do zredefiniowania naszego podejścia do zasobów wodnych planety, a także wskazują na potrzebę traktowania cyklu wodnego jako zasobu cennego i niezbędnego do życia. Ostatnie analizy wykazują na przykład, że epidemiologia oparta na badaniu ścieków może być wykorzystywana do śledzenia i lokalizowania wirusów dzięki informacjom zebranym z lokalnych oczyszczalni ścieków. Oczyszczanie ścieków przywraca równowagę biologiczną ekosystemu, przede wszystkim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków dla bakterii, które oczyszczają wodę. BioCargo pozwala na przeprowadzenie dokładnych i skutecznych pomiarów poprzez analizę stanu fizjologicznego osadu czynnego i ocenę toksyczności ścieków, a także wstępną diagnostykę podczas uruchomienia, serwisu i napraw w tych obiektach. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków za pomocą BioCargo może również pozytywnie wpłynąć na zużycie energii poprzez redukcję napowietrzania.

BioCargo a obowiązki oczyszczalni względem prawa UE

Do roku 2021 wszystkie oczyszczalnie ścieków powinny uzyskać pełną zgodność z prawem unijnym. Tymczasem przestarzałe technologie, awarie oraz intensywne opady powodują bardzo często ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Dotychczasowy sposób dokonywania pomiarów nie daje oczyszczalniom dostatecznych informacji o stanie zdrowia bakterii. W konsekwencji zakłady te borykają się z permanentnie z trudnościami w utrzymaniu stałej jakości ścieków oczyszczonych, a także z oceną prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niesprawdzonej, a więc często niedostatecznej jakości, nie tylko naraża oczyszczalnie na kary, lecz przede wszystkim negatywnie oddziałuje na ekosystemy wodne.

BioCargo a obowiązki gmin

Obowiązek nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową, a także kontroli użytkowników pod kątem prowadzenia pomiarów, ewidencji i składania stosownych sprawozdań czy ankiet, spoczywa na gminach. Odnosi się to do ścieków nie ujętych w system kanalizacji, a odprowadzanych przez przydomowe oczyszczalnie. Zarówno prowadzący instalację jak i użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji. Ponadto, prowadzący instalację ma obowiązek przedstawiania organowi ochrony środowiska (w gminie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników pomiarów emisji ścieków, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Brak wymaganej liczby pomiarów prowadzi to do naruszenia warunków pozwolenia, za co konieczne jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

Urządzenie BioCargo pozwoli uniknąć kar, a także zapewni pełną kontrolę nad stanem osadu czynnego.
Nie zwlekaj, wyposaż swoją oczyszczalnię ścieków w urządzenie BioCargo!

Urządzenie chronione jest patentem nr 226056
CZY wiesz, że?

(źródło: GUS Polska – dane za 2019r.)

0

Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków (2454 biologicznych, 817 z podwyższonym usuwaniem biogenów, 8 mechanicznych).

0%

Ludności w Polsce korzysta z oczyszczalni ścieków

0dam³

Ścieków rocznie jest oczyszczanych (przetwarzanych)

0ton

Wytwarzanych co roku przez oczyszczalnie osadów (masy suchej)

0

Maksymalna dobowa przepustowość największej oczyszczalni w Polsce Zakładu Czajka